Winkelwagen
U winkelwagen is leeg.
Inschrijven voor nieuwsbrief
Email:

Algemene voorwaarden


    Algemeen
    Aanbod
    Prijswijzigingen
    Betaling
    Betaalwijze
    Eigendomsvoorbehoud
    Bestellen

  Levering
  Verzendkosten
  Garantie
  Klachten
  Privacy
  Rechtspositie


Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met online-juwelier.nl. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met online-juwelier.nl. 
Zowel online-juwelier.nl als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.


Aanbod

De afgebeelde artikelen zijn minimaal 14 karaat goud en boven de 0,5 gram voorzien van het Keurmerk van de Waarborg Platina, Goud en Zilver. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de foto's door meerdere fotografen gemaakt zijn. De aanbiedingen zijn vrijblijvend en leverbaar zolang de voorraad strekt.

Speciale aanbiedingen op onze site zijn geldig zolang ze op onze site staan vermeld en de eventuele bijvermelde einddatum niet is verstreken. 

Op basis van ons grote aanbod kan het heel soms voorkomen dat er een verkeerde prijs is vermeld bij een artikel. Wij honoreren dan ook geen aankopen tegen overduidelijke foutieve prijzen [bijvoorbeeld een gouden armband voor € 10,00].


Prijswijzigingen op de site

Prijswijzigingen op de site kunnen op elk moment plaatsvinden. Voor eerder gekochte (en ontvangen) artikelen kan op een prijsverlaging geen aanspraak gemaakt worden.
Online-juwelier.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zetfouten op de site, indien zich dit voordoet zal de prijs door Online-juwelier.nl  worden aangepast.

Betaling

Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg [lees: internet], een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 10 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via e-mail aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden. Bij uitblijven van betaling na een termijn van 21 dagen, wordt de koper schriftelijk gemaand, waarbij € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht, en is de verkoper gehouden de koopsom vermeerderd met deze administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij tevens de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.


Betaalwijze

De online-juwelier.nl hanteert 1 betaalmogelijkheid.
 
 - Vooruitbetaling op bankrekening.
 
Na uw bestelling ontvangt u via uw scherm een automatisch aangemaakte bevestiging van uw bestelling, deze dient u zelf af te drukken. We zullen de artikelen verzenden als we de betaling van u hebben ontvangen, vermeld hierbij altijd uw bestelnummer!


Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door de online-juwelier.nl geleverde artikelen gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de online-juwelier.nl verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde artikelen gaat op het moment van levering op u over.


Bestellen

Bestellingen gaan vergezeld van een opgave betreffende de wijze van betaling en een bestelnummer. En zullen na betaling zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.


Levering

Online-juwelier.nl hanteert een leveringstermijn van 1 tot 7 werkdagen, tenzij expliciet anders vermeld. Bij een te verwachten overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook stelt online-juwelier.nl u hiervan direct in kennis. Bij overschrijding van de 'wettelijke' maximale leveringstermijn van 30 dagen biedt online-juwelier.nl u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan u terugbetaald. 

Wij accepteren uitsluitend bestellingen via het Internet. Orders worden binnen 1 tot 7 werkdagen na bestelling uitgevoerd. 

Bij de levering van de door u bestelde artikelen ontvangt u tevens een aankoopbewijs, welke ook geldt als een geldig garantiebewijs.


Verzendkosten

Alle genoemde prijzen op onze website zijn consumentenprijzen in euro's en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Deze zijn te bekijken bij "Verzending & Garantie".


Garantie

Alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door ons geleverde artikelen gelden onverkort voor u als afnemer van onze producten. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. Het aankoopbewijs dat bij iedere bestelling wordt meegeleverd is tevens uw garantiebewijs.


Klachten

Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door online-juwelier.nl serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via shop@online-juwelier.nl. Online-juwelier.nl zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht. Bij eventuele geschillen bestaat er de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond.

Door ons gemaakte administratieve fouten worden binnen 14 dagen na melding hiervan door ons hersteld.


Privacy

De door u verstrekte persoonlijke gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen ons in staat de betaling te regelen en de artikelen bij u te bezorgen. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens NIET aan derden beschikbaar.


Rechtspositie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van online-juwelier.nl is het Nederlandse recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.